Dla Rodzica i Ucznia

Pozytywna Dysycplina

Zadaniem szkoły, oprócz tego oczywistego aspektu edukacyjnego jest rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych, dzięki którym uczą się pewnych postaw i reakcji w różnych życiowych sytuacjach. W naszej szkole tę część wychowawczą realizujemy dzięki metodzie Pozytywna Dyscyplina.

To metoda, w której dorośli modelują umiejętności, których nauczają, i włączają je w system dyscypliny używany w placówce. W efekcie w całej społeczności szkolnej obecne jest podejście pozytywnej dyscypliny, systematycznie i świadomie podtrzymywanej poprzez pozytywną szkolną tradycję i atmosferę̨.

Wiele badań wskazuje, że metodyczne podejście i stosowanie w szkole programu kształcenia społeczno-emocjonalnego (social and emotional learning, SEL) przynoszą znaczące korzyści. Dokonany przez Durlaka i in. (2011) przegląd programów wykazał, że SEL:

 • - podnosi wyniki osiągane przez uczniów na sprawdzianach z ogólnej wiedzy o średnio 11 punktów procentowych;
 • - jest skuteczne zarówno w otoczeniu szkolnym, jak i pozaszkolnym, zarówno u uczniów z problemami z zachowaniem bądź emocjonalnymi, jak i u uczniów bez takich problemów;
 • - jest skuteczne w urozmaiconych grupach uczniów pochodzących z różnorodnych środowisk przez cały okres edukacji: od przedszkola do zakończenia szkoły średniej;
 • - poprawia umiejętności społeczno-emocjonalne uczniów, ich stosunek do siebie i innych, poczucie związku ze szkołą, korzystne zachowania społeczne oraz zmniejsza kłopoty z zachowaniem i problemy emocjonalne.

Jedną z mocnych stron pozytywnej dyscypliny jest jej silna podbudowa teoretyczna. Stosując ją, nie trzeba pamiętać długiej listy narzędzi lub reguł mówiących, jakie zachowania mogą być akceptowane albo czy określona odpowiedź na niewłaściwe zachowanie jest „dobra”. Zamiast tego, dzięki zwróceniu się ku teorii i zadaniu sobie kilku prostych pytań, można podjąć decyzję samemu:

 • - Czy w ten sposób okazuję szacunek drugiemu człowiekowi? Czy ja czuję się szanowany?
 • - Czy prowadzi to do głębszego poczucia więzi?
 • - Czy rozwija to w uczniu poczucie wartości, znaczenia albo poczucia „jestem zdolny”?
 • - Czy było to zachętą? Czy pomogło drugiemu wydobyć z siebie jego najlepszą część?
 • - Czy będzie to pomocne na dłuższą metę?
 • - Czy w ten sposób rozwija się poczucie interesu społecznego i wspólnoty? Czy prowadzi to do wspólnego dobra?

Pięć kryTerióW PoZyTyWNeJ dyScyPliNy

 • 1. Pomaga dzieciom mieć poczucie więzi (przynależność i znaczenie).
 • 2. Oznacza wzajemny szacunek i zachętę (jednoczesna uprzejmość i stanowczość).
 • 3. Jest skuteczna długofalowo (uwzględnia, co dziecko myśli, czuje, czego się uczy i jakie podejmuje decyzje w odniesieniu do siebie i swojego otoczenia oraz jakie podejmie decyzje w przyszłości umożliwiające przetrwanie i rozwój).
 • 4. Naucza kluczowych umiejętności społecznych i życiowych (szacunku, troski o innych, roz- wiązywania problemów i współpracy, jak również umiejętności wnoszenia swojego wkładu w domu, szkole i szerszej społeczności).
 • 5. Zachęca dzieci, aby odkrywały swoje zdolności i możliwości (wspiera konstruktywne wyko- rzystanie własnej mocy i autonomii).

Nasza szkoła jest jedną z kilku na świecie tzw. Lab School, czyli szkołą, w której sukcesywnie wdrażane są elementy Pozytywnej Dyscypliny. Odbywa się to poprzez uczestnictwo kadry w certyfikacyjnych szkoleniach edukatorskich, pod patronatem stowarzyszenia Positive Discipline Association. Ponadto analizujemy jej poszczególne elementy na comiesięcznych spotkaniach zespołu pozytywno-dyscyplinowego. Wieloletnie badania pokazują, jak rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych wpływa na ogólny rozwój dzieci i ich podejście do nauki i drugiego człowieka.

 Znalezione obrazy dla zapytania pozytywna dyscyplina 

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku