Dla Rodzica i Ucznia

Content and Language Integrated Learning w naszej szkole

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że dzieci muszą być przygotowane do życia, którego tępo i wymagania szybko się zmieniają. Oprócz „ogólnego” nauczania języka „obcego” nauczyciele angliści w naszej szkole pragną dodatkowo uczynić z niego narzędzie do zdobywania wiedzy z innych dziedzin nauki. W tym celu już od wielu lat promujemy w naszej szkole na lekcjach języka angielskiego zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIL-Content and Language Integrated Learning).

Takie działania pozwalają dzieciom na opanowanie podstawowej terminologii i treści z różnych przedmiotów w języku obcym. W rezultacie, uczeń potrafi szukać informacji na interesujące go tematy korzystając ze źródeł w języku oryginalnym oraz jest w stanie samodzielnie tworzyć opracowania w języku angielskim z zastosowaniem umiejętności przedmiotowych.

W praktyce oznacza to, że już od pierwszej klasy „przemycamy” dzieciom wiedzę z zakresu geografii, matematyki, sztuki, przyrody, biologii, muzyki.

W klasach młodszych tworzymy na przykład wykresy zabawek - venn diagrams (made of wood/plastic/fabric), lub sami tworzymy kolory, bazując na barwach podstawowych. Słuchamy utworów światowych muzyków klasycznych i opisujemy swoje odczucia. Rozmawiamy o zużyciu wody podczas codziennych czynności i o zawartości cukru w produktach spożywczych.

W klasach starszych mierzymy puls i analizujemy jego zmiany, opisujemy najwyższe i najznakomitsze budynki świata, badamy obieg wody w przyrodzie lub proces fotosyntezy. Podwodny świat również nie jest nam obcy. Są to tylko pojedyncze przykłady, a lista jest naprawdę pokaźna.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, jesteśmy głęboko przekonani o bogactwie, jakie ta metoda wnosi w nauczanie języka angielskiego w naszej szkole.

 

Content and Language Integrated Learning in our school

Everyone recognises that children must be prepared for life, whose pace and requirements quickly change. Apart from ‘general’ foreign language teaching, our English teachers additionally work with educational methods for acquiring knowledge in other areas of learning. In this way for many years we promote ‘Content and Language Integrated Learning’.

Such activity enables children to handle basic terminology and content of various subjects in a foreign language. As a result, pupils are able to search for information on subjects that interest them, using source information in the original language and be in a position to create essays in English by themselves using that information.

In practice that means from the first class we “immerse” our children in knowledge from subjects such as geography, mathematics, art, nature, biology and music.

For example, in the youngest class, we create toy graphs – Venn diagrams – made of wood / plastic / fabric or create our own colours, based on base tints. We listen to international classical music and describe our own feelings. We talk about the use of water in our daily lives and of the level of sugar in food products.

In the older classes, we measure our pulse and analyse changes. We describe the tallest and best buildings of the World; examine the cycle of water in nature and the process of photosynthesis. The underwater World is also not unknown to us. These are only a few examples; the real list is truly impressive.

Based on our long-term experience, we are deeply convinced of the richness that our methods of teaching bring to the teaching of the English language in our school.

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku