Dla Rodzica i Ucznia

Model nauczania języka angielskiego

Czy nauka języka angielskiego w szkole może być ciekawą przygodą, fascynującą podróżą ku odkrywaniu i rozwijaniu swoich możliwości i kompetencji językowych? Czy możliwe jest budowanie pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim i wzrastanie w przekonaniu, że nauka języka w szkole może być przyjemna i efektywna?

Język angielski to ważny element edukacji w naszej szkole. Już od przedszkola dzieci aktywnie uczą się poprzez piosenki, rymowanki, gry i zabawy językowe, dzięki czemu nauka języka obcego nie jest trudna i nudna, ale wesoła i sprawiająca przyjemność.

W szkole wykorzystujemy aktywny sposób uczenia, wzmacniając umiejętność mówienia i słuchania, jednocześnie wprowadzając, odpowiednio do wieku, pisanie i czytanie. Biblioteka szkolna zaopatrzona jest w tzw. Readersy. Uczniowie korzystają z tych pozycji książkowych, biorąc udział w klasowych konkursach czytelniczych. Kulturę krajów anglosaskich przybliżamy poprzez imprezy szkole, np. konkurs artystyczny Folky English. Organizujemy również wyjścia do teatru na przedstawienia w języku angielskim.

Uczniowie naszej szkoły mogą dodatkowo rozwijać swoje zdolności językowe na zajęciach dodatkowych, takich jak: gotowanie, gry komputerowe, zajęcia teatralne.

Dbamy również o jakość naszej edukacji - przygotowujemy wszystkich uczniów do międzynarodowych egzaminów Cambridge: Starters, Movers, Flyers, KET oraz PET. Odnotowujemy sukcesy na tym polu i jesteśmy bardzo dumni z naszych wychowanków.

Misją naszej szkoły jest nowoczesna edukacja, która poprzez wszechstronne nauczanie językowe odpowiada na potrzeby dziecka i przygotowuje je do życia w XXI wieku. Dlatego też w ramach zajęć z języka angielskiego w naszej szkole, pragniemy „zarażać” je pasją nauki języka oraz stwarzać warunki, w których uczeń będzie mógł stać się samodzielnym odkrywcą. Naszym celem jest wyposażenie uczniów w taki zasób umiejętności i kompetencji językowych, aby mogli zrozumieć innych i wyrazić siebie.

Wspierając naukę słownictwa oraz jego systematyczne utrwalanie korzystamy z internetowej platformy Insta.Ling

Gruntowne, rzetelne i wszechstronne nauczanie w naszej szkole nie jest tylko realizowaniem programu. Poprzez otwarcie na ludzi i świat staramy się również zainteresować uczniów kulturą i obyczajami innych narodowości, zaszczepić w nich chęć poznania krajów, o których się uczą. Ponadto stosowanie różnorodnych form pracy przyczyni się do budowania trwałych fundamentów wiedzy językowej.

 

 

 

Learning Model for English Language

Can learning English in school be an interesting adventure, a fascinating journey to discovering and developing your language potential and competence? Is it possible to build confidence in using the English language and continually grow the conviction that learning a language in school can be pleasant and effective?

Learning English is an important element of modern education in our school. Already from pre-school, children actively learn through songs, rhymes, games and educational toys. Thanks to this approach, learning a foreign language is less difficult and not boring, but a happy and effective experience.

In school we operate an active approach to learning, strengthening speaking and listening skills, whilst at the same time introducing, according to age, writing and reading. The school library is equipped with ‘Readers’. Pupils use these books for fun reading and when taking part in class reading competitions. We also get close to the culture of Anglo-Saxon countries during school events, such as the ‘Folky English’ competitions. We also organise visits to the theatre to experience English-language productions.

Pupils can further develop their language skills by attending after-school groups such as cooking, computer games and theatre club.

We also look after the quality of our education in preparing all pupils for the international Cambridge exams: Starters, Movers, Flyers, KET and PET levels. We have notable success in this area and are very proud of the achievements of our pupils.

Our mission is to provide a modern education, which through multi-elemental teaching meets the needs of pupils and prepares them for life in the 21st century. During our lessons, we have the desire to instil in our pupils a passion for learning the language and create the conditions that leads to pupils being able to discover the language themselves. Our aim is to equip pupils with a store of language skills and competence that enables them to understand others and be understood themselves.

Supporting the teaching of vocabulary and it’s systematic retention, pupils are encouraged to use the internet platform Insta.Ling

A fundamental, clear and broad teaching approach in our school is achieved not only by completing a pre-prepared program. Through openness to people and the World, we aim also to generate an interest in our pupils in the culture and traditions of other nations, instilling in them the desire to know the country, about which they are learning. Above all, we apply a diverse form of work that results in the building of long-term fundamentals of language knowledge.

 

Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku